top of page

เรื่องราวของวายแวมตรัง

Color Background.png
Color Background.png
Cutout.png
Brandon and Angela

การทรงเรียก

ทั้งแบรนดอนและแองเจอล่า ได้รับการทรงเรียกสู่งานพันธกิจระยะยาวและเข้าร่วมกับวายแวมในการออกไปยังบรรดาประชาชาติ

โฟกัส ประเทศไทย

ปีค.ศ.2012 พระเจ้าเรียกครอบครัวโอลิเวอร์ ในการระดมพลรวบรวมคนอื่นๆไปสู่งานพันธกิจระยะยาวและรับใช้ในประเทศไทย

Thailand map
Bible and Passport

จุดเริ่มต้นเล็กๆ

ปีค.ศ.2014 เชื่อว่าจำเป็นต้อง ทำก่อนแล้วจึงสอน ครอบครัวโอลิเวอร์ ย้ายมาที่จ.เชียงราย ประเทศไทย เป็นเวลาสองปี เพื่อรับการเจิมจากพระเจ้าในการระดมรวบรวมคน และพันธกิจประกาศข่าวประเสริฐ

วายแวมไอดาโฮเหนือ

ปีค.ศ.2016 หลังจากรับใช้ที่เชียงรายได้สองปี ครอบครัวโอลิเวอร์ได้ย้ายกลับไป อเมริกาเพื่อบุกเบิกวายแวมไอดาโฮเหนือ ในขณะที่เลือกพวกเขาเลือกโฟกัสที่ประเทศไทยเท่านั้น

Brandon speaking at YWAM NI
YWAM Trang Team

การย้ายมาประเทศไทย

ปีค.ศ.2021 พระเจ้าทำงานอย่างอัศจรรย์ผ่านทีมงานเจ้าหน้าที่ของวายแวมไอดาโฮเหนือ เกือบทั้งหมดตัดสินใจย้ายศูนย์วายแวมมาที่จังหวัดตรัง ประเทศไทย

ปณิธาน พันธกิจของวายแวมตรัง

เราอุทิศตัวเพื่อนำการเชื่อฟังด้วยความเชื่อวางใจที่มีในพระเจ้าไปสู่ท่ามกลางประชาชาติที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง โดยการระดมพล รวบรวมและทวีคูณ การสร้างสาวก และออกไปประกาศข่าวประเสริฐ

วิธีการทำพันธกิจ

  • การระดมพล รวบรวมเครือข่าย : การสร้างแรงบันดาลใจ ท้าทาย และพัฒนาเสริมสร้างผู้ติดตามพระคริสต์ที่จะจดจ่อที่พระประสงค์และการทรงเรียกของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้ โดยการจัดลำดับความสำคัญ อย่างเต็มกำลังต่อทรัพยากรต่างๆ เพื่อที่กลุ่มคนที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึงจะได้รู้จักพระเจ้าและนมัสการพระเยซูพระเจ้า

  • การสร้างสาวก:เน้นความสัมพันธ์ อุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าในทุกๆด้านของชีวิต และการร่วมกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในกระบวนการถูกสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างพระเยซู  ทั้งผู้ที่สร้างสาวกและผู้ที่รับการสร้างสาวก ที่จะมีหัวใจในการสร้างสาวกต่อๆไป 

  • การออกไปประกาศข่าวประเสริฐ : โดยการออกไปประกาศข่าวประเสริฐในภาคใต้ของประเทศไทย และประเทศที่พระเจ้านำให้อุทิศและให้ภาระใจ เพื่อประกาศข่าวประเสริฐโดยคำพูดและการกระทำ

ค่านิยมของวายแวมตรัง

  • เรียบง่ายไม่ซับซ้อน  : มีอิสระและมีความเรียบง่ายในการทำพันธกิจในภาคใต้ของประเทศไทยก่อน แล้วจึงออกไปยังประเทศที่พระเจ้านำให้อุทิศและให้ภาระใจ  เพื่อมุ่งเน้นให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลมากกว่าจำนวนและปริมาณ

  • การจัดลำดับความสำคัญ:มุ่งไปกับความพยายามทั้งหมดเพื่อที่จะให้เสร็จสิ้นภารกิจในการสร้างสาวกของทุกกลุ่มคน เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้ยินจะเข้าใจ  เลือกที่จะจัดลำดับความสำคัญกับกลุ่มคน ชนเผ่า ที่ข่าวประเสริฐยังไปไม่ถึง และที่กล่าวมาแล้ว และพันธกิจที่ประกาศพระกิตติคุณ เข้าถึงผู้คน  เราจะทำสิ่งที่ยังไม่เสร็จภายใต้ความปรารถนาของเราที่จะร่วมมือกับพระเยซูในการไถ่คนจากทุกเผ่า ทุกลิ้น ทุกคนและทุกภาษา

  • เสียสละ:มุ่งเน้นในการทำทุกสิ่งและทำทุกๆอย่างที่จำเป็น เพื่อเชื่อฟังต่อพระเจ้าและขยายแผ่นดินของพระเจ้าทั่วโลก

  • ความสนิทสนม : แสวงหาการทรงสถิตของพระเจ้า ทุกขณะและยอมจำนนตัวเราเอง และพันธกิจของเราต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์  มีวิถีชีวิตที่มีความสนิทสนมและความสัมพันธ์กับพระเจ้ารวมถึง ชุมชนวายแวมของเราด้วยเช่นกัน และรับใช้ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

bottom of page