top of page
Myanmar child

การบริจาค

ถวายเพื่อที่จะขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศที่เข้าไม่ถึงและไม่ได้รับคำสอนในเรื่องของข่าวประเสริฐของพระเยซูบนโลกนี้

สร้างผลกระทบ

เมื่อคลิกลิงก์ด้านล่าง คุณจะถูกนำไปยัง YWAM Montana ที่ซึ่งคุณสามารถเลือกมิชชั่นนารีของเราได้ตามชื่อ และสนับสนุนพวกเขาผ่านการบริจาคครั้งเดียวหรือบริจาครายเดือน

bottom of page